OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych i uczniów w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się:

 1. listownie na adres: 42-209 Częstochowa, ul. Rędzińska 23
 2. telefonicznie: 343621583
 3. poprzez e-mail: sp25@edukacja.czestochowa.pl
 4. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: ePUAP /szkola25/SkrytkaESP
 5. W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci i ich rodziców jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia).

Dane możemy przetwarzać także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Następnie dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację i wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w szczególności Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.

Dane  osobowe  mogą być także udostępnione  podmiotom  uprawnionym do obsługi doręczeń, podmiotom świadczącym usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap) oraz podmiotom  zapewniającym,  na  podstawie  umów  zawartych  przez  administratora, obsługę działalności naszej szkoły w zakresie świadczenia usług serwisowych i hostingowych dla użytkowanych systemów informatycznych m.in. firmy zapewniające hosting strony internetowej, hosting kont pocztowych, Vulcan Sp. z o.o., e-dziennika Vulkan;  Biuro Finansów Oświaty; Microsoft Corporation w zakresie udostępnienia platformy Microsoft 365 Education;.

 1. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (dostęp do tego dokumentu mogą Państwo uzyskać w sekretariacie naszej szkoły).

Standardowo dokumenty przechowywane są od 5 do nawet 50 lat – okres przechowywania dokumentacji jest uzależniony od typu dokumentacji.

Czas archiwizacji wybranej dokumentacji:

 1. Dokumentacja związana z Indywidualnym programem lub tokiem nauki (wnioski i decyzje), Dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć, odpisy dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania; dokumentacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych będą archiwizowane przez 5 lat;
 2. Księgi uczniów będą archiwizowane przez 25 lat;
 3. Arkusze ocen, Ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu będą archiwizowane przez 50 lat.

Ponad to mogą Państwo zapytać naszych pracowników o konkretne okresy archiwizacji dokumentacji, która nie została powyżej wymieniona w naszej jednostce.

 1. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu, także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne podstawy prawne przetwarzania.
 2. Mają Państwo prawo złożenia skargi na przetwarzanie swoich danych przez Administratora do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 3. Jeżeli nie pozyskaliśmy Państwa danych bezpośrednio od was ich źródłem jest w przypadku:
 4. przeniesienia ucznia z innej szkoły – poprzednia jednostka, do której uczęszczał uczeń ;
 5. Współpracy szkoły z placówkami opiekuńczymi/ wychowawczymi/ psychologiczno-pedagogicznymi i innymi wspierającymi uczniów w celu zapewnienia im prawidłowej opieki, wychowania i kształcenia – placówka opiekuńcza/ wychowawcza/ psychologiczno-pedagogiczna i inna wspierająca ucznia;
 6. Dofinansowania wyżywienia w szkole – Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 7. W sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez  Administratora danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:
 8. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl
 9. telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu       


Wszelkie prawa do zawartości serwisu [należy wpisać pełną nazwę jednostki i adres strony internetowej np. Szkoły Podstawowej nr X im. Kubusia Puchatka w Częstochowie www.spx.pl] są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do[należy wpisać pełną nazwę jednostki] . Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody [należy wpisać pełną nazwę jednostki].        

Odnośniki do innych stron    

Strona[należy wpisać pełną nazwę jednostki]może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki i instytucje. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że [należy wpisać pełną nazwę jednostki]nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie[należy wpisaćadres strony internetowej jednostki].Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu www[należy wpisać pełną nazwę jednostki].

Gromadzenie danych

W serwisie www [należy wpisać pełną nazwę jednostki]przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej znajduje się dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony  [należy wpisać pełną nazwę jednostki]nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony[należy wpisać pełną nazwę jednostki]. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.      

Logi systemowe        

Gromadzone logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane tylko do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią [należy wpisać pełną nazwę jednostki]. Zebrane logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu. Zawierają informację o odwiedzonych stronach portalu [należy wpisać adres strony internetowej jednostki], typie przeglądarki z jakiej użytkownik korzysta oraz o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze internauty.Cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty, w szczególności komputera czy smartfona. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki te stosowane w serwisie[należy wpisać pełną nazwę jednostki] nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie portalu [należy wpisaćadres strony internetowej jednostki] używa sięcookies jedynie, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Strona internetowa [należy wpisać pełną nazwę jednostki]korzysta z mechanizmu cookies Google Analytics, który służy do śledzenia informacji na temat korzystających z serwisu. Dane zawarte  plikach cookies służą do tworzenia statystyk dla witryny[należy wpisaćadres strony internetowej jednostki], zbierane są anonimowo i dotyczą: regionu połączenia, przekierowań z innych witryn, liczby odwiedzin oraz odwiedzonych stron.

W celu zapoznania się z Polityką Prywatności Google Analytics wejdź na stronę: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.Jeśli nie chcesz korzystać z mechanizmów Google Analytics zainstaluj dodatek do przeglądarki, który blokuje mechanizm Google.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: [należy wpisaćadres e-mail do osoby odpowiedzialnej za stronę internetową jednostki].


Korzystając z serwisu internetowego[należy wpisać pełną nazwę jednostki]akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu [należy wpisaćadres strony internetowej jednostki].

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu[należy wpisaćadres strony internetowej jednostki], wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

KLAUZULA COVID 19

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica ul. Rędzińska 23, 42-209 Częstochowa, tel: 343621583, e-mail: sp25edukacja.czestochowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 1. Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl, e-dziennik.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: 42-209 Częstochowa ul. Rędzińska 23
 2. numer telefonu 34 362 15 83
 3. adres e-mail: sp25@edukacja.czestochowa.pl,
 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP  /szkola25/SkrytkaESP
 5. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez [należy wpisać pełną nazwę jednostki systemu oświaty] można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławuta poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 6. W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 8. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 10. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 11. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
 12. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g) dla danych o stanie zdrowia.

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

 • Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o, Urząd Miasta Częstochowy. 
 • Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.
 2. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica

 w Częstochowie

Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • adres do korespondencji: ul. Rędzińska 23, 42-209 Częstochowa,
 • numer telefonu 34 362 15 83
 • adres e-mail: sp25@edukacja.czestochowa.pl
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP /szkola25/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławuta poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o, Urząd Miasta Częstochowy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.