2020/2021

IV Powiatowy Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. „ Baśń z ekologią w tle…”

Praca konkursowa polega na napisaniu przez uczestnika znanej wersji baśni,

na podstawie wybranego utworu J. CH. Andersena, Braci Grimm lub innego autora baśni.

 W treść baśni powinny zostać wplecione nowe wątki o tematyce ekologicznej         (treść powinna zostać urozmaicona nowymi wątkami o tematyce ekologicznej):

( przykładowy) zakres tematyki ekologicznej

– dbałość o czyste powietrze, działania zmierzające do ochrony powietrza

– oszczędzanie energii elektrycznej

– oszczędzanie wody, ochrona rzek, mórz, oceanów

– recykling i segregacja odpadów komunalnych, problematyka np. zaśmiecania lasów, szlaków górskich, wód itp.

– ochrona ekosystemów (problem ginących lasów tropikalnych)

– ochrona gatunkowa roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem

– obserwowane zachowania świata przyrody w czasach pandemii – ograniczonej działalności i aktywności człowieka

– inne wg zainteresowań piszącego

CELE KONKURSU:

Polonistyczne:

– rozwój i kształtowanie umiejętności literackich, a także twórczego myślenia i wyobraźni młodego człowieka,

– zainteresowanie uczniów literaturą, głównie  baśniami i  ich tematyką,

– lepsze poznanie twórczości znanych i lubianych baśniopisarzy, zawartych w niej wszystkich uniwersalnych prawd i wartości moralnych łączących ludzi,

– mobilizowanie uczniów do twórczej pracy,

– kształtowanie nawyków czytelniczych,

– stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia.

Ekologiczne:

– zainteresowanie uczniów zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska,

– kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie do podejmowania działań w tym zakresie,

– kształtowanie nawyku myślenia ekologicznego w typowych sytuacjach dnia codziennego oraz tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

Wychowawcze :

– kształtowanie i rozwój postaw odpowiedzialności za swoje działania w środowisku naturalnym, kreatywności i twórczych osiągnięć w zakresie ochrony przyrody , aktywności
i zaangażowania w problematykę współczesnych zagrożeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas III – VIII .
  W konkursie udział wziąć może każda szkoła podstawowa.
 • Konkurs ma zasadę powszechności, gwarantującą równy dostęp do udziału
  w konkursach wszystkim zainteresowanym uczniom kl. III-VIII szkoły podstawowej.
 • Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów.
 • Konkurs jest jednoetapowy.  Odbędzie  się w dwóch grupach wiekowych : klasy III- IV             i  V-VIII.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych w terminie                     do 28 maja 2021 r. na adres mailowy konkursysp25@op.pl.
 • Na konkurs jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę.
 • Baśń nie może przekroczyć 2 stron dokumentu w programie tekstowym.
 • Praca powinna zawierać imię, nazwisko autora, klasę, nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, telefonicznie, bądź przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres organizatora: sp25@edukacja.czestochowa.pl.

Konkurs ma zasięg  powiatowy.

Uczestnik może uzyskać 1 punkt  za zajęcie pierwszego miejsca, które zostannie wpisane

 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (jako szczególne osiągnięcia).

W konkursie przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca (I, II i III miejsce).  Komisja konkursowa  może również przyznać nagrody równorzędne.   

Dla finalistów konkursu przewidziano nagrody w postaci  książek i dyplomów.

Zakres programowy zgodny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej:

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356,   z późn. zm.).

III Powiatowy Festiwal Nauki „Szkoła Myślenia”

Konkurs odbędzie się na terenie Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, ul.  Brzeźnicka 60 a 

MAJ  2021

Cel główny:

Rozwijanie umiejętności myślenia, rozumowania i rozwiązywania problemów w naukach matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno-społecznych.

Cele szczegółowe:

– rozwijanie kreatywności;

– rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów;

– rozwijanie umiejętności logicznego oraz nieszablonowego myślenia uczniów, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

– rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, przyrodą, informatyką, historią;

– promowanie oryginalnych i niestandardowych rozwiązań;

– rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Adresaci:

Czteroosobowa grupa uczniów z klas IV-VIII wraz z opiekunem.

Przebieg konkursu:

Konkurs drużynowy wiedzy ogólnej.

 • Gry i zagadki logiczne.
 • Prezentacje multimedialne na temat : Zwierzęta w filmach.
 • Konkurs wiedzy  o św. Janie Pawle II z okazji 100. rocznicy jego  urodzin.
 • Pokaz doświadczeń pobudzających wyobraźnię i logiczne myślenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII
 • Rozgrywki odbędą się w jednej grupie wiekowej : klasy IV-VIII
 • Uczniowie przystępują do konkursu w 4-osobowych grupach.
 • W konkursie udział wziąć może każda szkoła podstawowa.
 • Konkurs ma zasadę powszechności, gwarantującą równy dostęp do udziału
  w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom kl. V-VIII szkoły podstawowej.
 • Każda szkoła, przystępując do konkursu, typuje jedną  drużynę.
 • Uczestnicy konkursu nie  ponoszą żadnych kosztów.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, telefonicznie, bądź przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres organizatora: sp25@edukacja.czestochowa.pl.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

     Konkurs jest dwuetapowy.

I etap

 • Gry i zagadki logiczne.

 Uczniowie grupowo rozwiązują: rebusy, zagadki logiczne, zadania wymagające myślenia , kreatywności itp.

 • Prezentacja multimedialna: Zwierzęta w filmach.

Ocenie podlegają:

– treści zawarte w prezentacji;

– sposób przekazania;

– sama prezentacja

– czas – 8 min

W prezentacji należy uwzględnić gatunek zwierząt, cechy charakterystyczne dla tego gatunku, przykłady filmów, w których występowały.

 • Konkurs wiedzy ogólnej  o św. Janie Pawle II z okazji 100. rocznicy jego urodzin.

Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania przygotowane przez organizatora. Uczniowie odpowiadają grupowo. Pytania dotyczą życia, działalności św. Jana Pawła II.

 • Pokaz doświadczeń pobudzających wyobraźnię i logiczne myślenie. Temat doświadczenia wybierają samodzielnie uczestnicy konkursu
  i przedstawiają na forum.

Ocenie podlega:

– zapoznanie z tematem doświadczenia;

– omówienie zestawu laboratoryjnego;

– sposób przeprowadzenia doświadczenia;

– wrażenie ogólne.

II etap

Wybór Myśliciela Nastolatków 2021

1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie wiedzy ogólnej w formie Kahoota.

2. Tytuł Myśliciela Nastolatków 2019 otrzymuje uczeń z najwyższą liczbą punktów.

3. W przypadku, gdy uczestnicy mają tę samą liczbę punktów, Przewodniczący zarządza „dogrywkę”.

4. Zasady „dogrywki” w finale:

– uczestnicy Konkursu  odpowiadają na pytania komisji z wiedzy ogólnej.

– komisja zadaje pytania do roztrzygnięcia.

TRZY ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY OTRZYMAJĄ  NAGRODY I  DYPLOMY.

MYŚLICIEL NASTOLATKÓW OTRZYMUJE LIST GRATULACYJNY .

Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy za udział.

Konkurs ma zasięg  powiatowy.

Uczestnik może uzyskać 1 punkt za zajęcie pierwszego miejsca, które zostannie wpisane

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (jako szczególne osiągnięcia).

Zakres programowy zgodny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej:

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.)
.

IV Regionalny Konkurs dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „URATOWAĆ ZNACZY ŻYĆ” o zasięgu wojewódzkim

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Komenda Miejska Państwowej  Straży Pożarnej w Częstochowie
 • Komenda Miejska Policji w Częstochowie
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
 • Grupa Jurajska GOPR
 • Regionalne WOPR w Częstochowie
 • WORD w Częstochowie

CELE KONKURSU:

 • Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania
  I pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży (w wieku szkolnym z klas V-VIII), a także doskonalenie tych umiejętności.
 • Umiejętność podejmowania działań i czynności  ratujących życie osób zagrożonych utratą życia w wodzie w zakresie praktycznym
  i teoretycznym. 
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci oraz dorosłych, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia na lądzie i w wodzie
  oraz zdrowia poszkodowanym i chorym.
 • Popularyzacja i propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia                     w różnych sytuacjach życiowych, w razie pożaru, zagrożenia czadem,                    a także w górach i nad wodą oraz z bezpieczeństwem komunikacyjnym.
 • Wdrażanie do aktywności, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas

V-VIII

 • Rozgrywki odbędą się w jednej grupie wiekowej: klasy V-VIII
 • Uczniowie przystępują do konkursu w 3-osobowych grupach.
 • W konkursie udział wziąć może każda szkoła podstawowa.
 • Konkurs ma zasadę powszechności, gwarantującą równy dostęp do udziału w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom kl. V-VIII szkoły podstawowej.
 • Każda szkoła przystępując do konkursu typuje jedną  drużynę.
 • Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, telefonicznie, bądź przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres organizatora: sp25@edukacja.czestochowa.pl.

Zgłoszenia na konkurs do 28 lutego 2021 r.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

     Konkurs jest jednoetapowy. Składa się z dwóch części praktycznych sprawdzających zakres nabytych umiejętności udzielania pomocy, znajomości znaków drogowych oraz wykonania celnego rzutu ratowniczego rzutką rękawową, a w  etapie finałowym rzutką siatkową do celu.

 • PIERWSZA  CZĘŚĆ  – w formie testu on-line

          Trzy drużyny  –  z największą liczbą punktów otrzymanych
 w pierwszym – etapie przystąpią do drugiego etapu.

 • DRUGA CZĘŚĆ – część finałowa praktyczna

    TRZY ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY OTRZYMAJĄ  MEDALE I DYPLOMY.

Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy za udział.

Odbiór nagród potwierdza na piśmie opiekun drużyny danej szkoły.

ZAKRES PROGRAMOWY:

 • zapewnienie bezpieczeństwa ratującemu i poszkodowanemu

                   przed przystąpieniem do czynności ratowniczych, zabezpieczenie

                   miejsca  zdarzenia

 • sprawdzanie przytomności poszkodowanego
 • wzywanie pomocy, znajomość numerów alarmowych
 • sprawdzanie oddechu
 • układanie poszkodowanego – tzw. pozycja boczna ustalona
 • oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej – ćwiczenia
  z fantomem
 • znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego
 • wykonanie  przez każdego członka zespołu trzech rzutów rzutką do celu na odległość  (kl V-VIII 6 m).

Zakres programowy zgodny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej:

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356,   z późn. zm.)
.

  Nad prawidłowością przebiegu konkursu i zadań finałowych czuwać będzie komisja konkursowa:

(przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej,  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Stacji Pogotowia Ratunkowego, WOPR, a także Grupy Jurajskiej GOPR).

     W przypadku remisu komisja konkursowa  zadaje dodatkowe pytania
w celu wyłonienia zwycięzcy (z każdego zakresu tematycznego ujętego
w celach konkursu).