KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

ul. Rędzińska 23

42-209 Częstochowa

tel. 34 362 15 83

email: sp25@edukacja.czestochowa.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie na adres siedziby administratora: 42-209 Częstochowa, ul. Rędzińska 23
  2. telefonicznie pod numerem: 34 362 15 83
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej:sp25@edukacja.czestochowa.pl
  4. przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą: formularza kontaktowego

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.