2021/2022

V Regionalny  Konkurs Dzieci i Młodzieży z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej ,,Uratować Znaczy Żyć” o zasięgu wojewódzkim

 

Dzisiaj w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyła się piąta edycja regionalnego konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Uratować znaczy żyć”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie. Jak co roku patronat nad konkursem objął Komendant Miejski Policji w Częstochowie oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Komendant Miejski Policji młodszy inspektor Dariusz Kiedrzyn i zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Tomasz Bąk przywitali uczestników i gości oraz oficjalnie rozpoczęli konkurs.

Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

W zmaganiach wzięło udział ponad 60 uczniów. W tym roku konkurs składał się jedynie z części praktycznej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pomocy poszkodowanym. Musieli też znać zasady prawidłowego poruszania się po drodze, bezpiecznego zachowania się w górach i nad wodą oraz posiadać wiedzę z zakresu pożarnictwa. Ich zmaganiom przyglądali się i oceniali zasiadający w konkursowej komisji częstochowscy strażacy, służby medyczne i policjanci z wydziału ruchu drogowego i prewencji. W trakcie konkursu uczestnicy mieli również okazję poznać pracę policjantów z zespołu konnego oraz przyjrzeć się z bliska tresurze psa służbowego.

Zwycięzcą konkursu została Szkoła Podstawowa numer 49 z Częstochowy. Zaraz za nią, na podium uplasowała się Szkoła Podstawowa numer 12 z Częstochowy, 3 miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa numer 2 z Kłobucka, a na 4 miejscu zakończyły rywalizację: Szkoła Podstawowa numer 25 z Częstochowy i Szkoła Podstawowa z Kusiąt.

Jednak nie puchary i nagrody były najważniejsze w tym konkursie, a zdobyta wiedza i dobra zabawa.

Zaproszenie  do V Powiatowego Konkursu  Polonistyczno – Ekologicznego pt. „Baśń z ekologią w tle”

maj 2022

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie  serdecznie zaprasza do udziału w zdalnym  konkursie wszystkich zainteresowanych uczniów  i nauczycieli.

Praca konkursowa polega na napisaniu przez uczestnika znanej wersji baśni,

na podstawie wybranego utworu J. CH. Andersena, Braci Grimm lub innego autora baśni.

 W treść baśni powinny zostać wplecione nowe wątki o tematyce ekologicznej         (treść powinna zostać urozmaicona nowymi wątkami o tematyce ekologicznej):

( przykładowy) zakres tematyki ekologicznej

-dbałość o czyste powietrze, działania zmierzające do ochrony powietrza

-oszczędzanie energii elektrycznej

-oszczędzanie wody, ochrona rzek, mórz, oceanów

-recykling i segregacja odpadów komunalnych, problematyka np. zaśmiecania lasów, szlaków górskich, wód itp.

-ochrona ekosystemów(problem ginących lasów tropikalnych)

-ochrona gatunkowa roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem

-obserwowane zachowania świata przyrody w czasach pandemii- ograniczonej działalności

i aktywności człowieka

-inne wg zainteresowań piszącego

CELE KONKURSU:

Polonistyczne:

-rozwój i kształtowanie umiejętności literackich, a także twórczego myślenia i wyobraźni młodego człowieka,

-zainteresowanie uczniów literatura , głównie  baśniami i  ich tematyką,

-lepsze poznanie twórczości znanych i lubianych baśniopisarzy, zawartych w niej wszystkich uniwersalnych prawd i wartości moralnych łączących ludzi,

-mobilizowanie uczniów do twórczej pracy,

-kształtowanie nawyków czytelniczych ,

-stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich,

-rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia.

Ekologiczne:

-zainteresowanie uczniów zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska

– kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie do podejmowania działań w tym zakresie

– kształtowanie nawyku myślenia ekologicznego w typowych sytuacjach dnia codziennego oraz tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

Wychowawcze :

– kształtowanie i rozwój postaw odpowiedzialności za swoje działania w środowisku naturalnym, kreatywności i twórczych osiągnięć w zakresie ochrony przyrody , aktywności i zaangażowania w problematykę współczesnych zagrożeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas III – VIII .W konkursie udział wziąć może każda szkoła podstawowa.
 • Konkurs ma zasadę powszechności, gwarantującą równy dostęp do udziału w konkursach wszystkim zainteresowanym uczniom kl. III-VIII szkoły podstawowej.
 • Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów.
 • Konkurs jest jednoetapowy. Odbędzie  się w dwóch grupach wiekowych : klasy III- IV             i  V-VIII
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych w terminie do 28 maja 2022 r. na adres mailowy konkursysp25@op.pl
 • Na konkurs jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę.
 • Baśń nie może przekroczyć 2 stron dokumentu w programie tekstowym.
 • Praca powinna zawierać imię, nazwisko autora, klasę, nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, telefonicznie, bądź przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres organizatora: sp25@edukacja.czestochowa.pl

ZAKRES PROGRAMOWY:

JĘZYK POLSKI

Klasy IV- VIII

 1. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE:
 2. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
 3. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
 4. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
 5. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
 6. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
 7. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).
 8. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
 9. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE:
  1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
  2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.
  3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
  4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się.
  5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
  6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.
  7. 3. TWORZENIE WYPOWIEDZI:
  8. Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.
  9. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

4 .  Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz  umiejętności  organizacji tekstu.

 1. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób  literackich.
 1. SAMOKSZTAŁCENIE
 1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
 3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.
 4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.
 5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy.
 6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

PRZYRODA

VII. ŚRODOWISKO ANTROPOGENICZNE I KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.

UCZEŃ:

 1. określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego;
 2. ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy;

GEOGRAFIA

 1. KRAJOBRAZY POLSKI: UCZEŃ:
 1. przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności

człowieka;

9.przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski.

BIOLOGIA

VIII. ZAGROŻENIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.   UCZEŃ:

 1. analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
 2. uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:

Olga Drab

Małgorzata Niemczyk

III  Powiatowy  Festiwal  Nauki „Szkoła  Myślenia”

13.05.2022 r.

Z uwagi na panującą pandemię  COVID 19 konkurs odbędzie się      w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Wydział  Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ul.  Brzeźnicka 60a 

Cel główny:

Rozwijanie umiejętności myślenia, rozumowania i rozwiązywania problemów    

w naukach matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno – społecznych.

Cele szczegółowe:

– rozwijanie kreatywności;

– rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów;

– rozwijanie umiejętności logicznego oraz nieszablonowego myślenia uczniów,  rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

– rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, przyrodą, geografią, informatyką, historią, językiem polskim;

– promowanie oryginalnych i niestandardowych rozwiązań;

-rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI – VIII
 • Rozgrywki odbędą się w jednej grupie wiekowej : klasy VI – VIII
 • Uczniowie przystępują do konkursu w 4 osobowych grupach.
 • W konkursie udział wziąć może każda szkoła podstawowa.
 • Konkurs ma zasadę powszechności, gwarantującą równy dostęp do udziału w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom kl. VI-VIII szkoły podstawowej.
 • Każda szkoła przystępując do konkursu typuje jedną drużynę.
 • Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, telefonicznie, bądź przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres organizatora: sp25@edukacja.czestochowa.pl

Adresaci:

Czteroosobowa  grupa uczniów z klas VI – VIII wraz z opiekunem.

 1. Szkoła, która zgłosi swój udział w konkursie otrzyma link do spotkania –  zostanie  on  przesłany do opiekuna drużyny.

          Przed konkursem należy:

 • Pobrać bezpłatną aplikację MS Teams i uruchomić ją na komputerze stacjonarnym/laptopie z systemem Windows/iOS https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software?ms.url=microsoftcomteams&rtc=1.
 • Każdy uczestnik konkursu ( opiekun drużyny) zakłada konto w aplikacji MS Teams na adres e-mail przesłany do organizatora konkursu (konta proszę zakładać podając swoje prawdziwe imię i nazwisko). Zaproszenia do udziału w konkursie wraz z linkiem dostępu zostaną wysyłane na ten właśnie adres.
 • Drużynie konkursowej należy zorganizować miejsce pozwalające na uczestniczenie w konkursie w wyznaczonych godzinach zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19. Stanowisko powinno być wyposażone w komputer stacjonarny / laptop z dostępem do Internetu, głośnik/słuchawki, mikrofon oraz kamerę. Urządzenia mobilne typu telefon/mały tablet nie są zalecane ponieważ w trakcie trwania konkursu prowadzący będzie udostępniał widok prezentacji.
 • Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie kartek i przyborów piśmiennych ( marker, pisaki)
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łącze internetowe.
 • .Zgłoszona szkoła zostanie poinformowana o terminie testowego połączenia.
 1. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia w podanym terminie.

Zgłoszenia na konkurs do 30.04. 2022r.

Przebieg konkursu:

Konkurs drużynowy wiedzy ogólnej.

 • Gry i zagadki logiczne.
 • Prezentacje multimedialne na temat : Zwierzęta w filmach.
 • Konkurs wiedzy o Patronach Roku 2021( Stanisław Lem, Krzysztof  

          Kamil Baczyński, kardynał Stefan Wyszyński)

 • Pokaz doświadczeń pobudzających wyobraźnię i logiczne myślenie.

Zgłoszenia:

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konkursie do dnia 30.04.2022 r.

( nr tel.34-362-15-83 ).

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko  opiekuna.

Organizatorzy: Ilona Cierpińska, Małgorzata Niemczyk, Anna Dobosz,

Anna Jasiak, Wioletta Gorzkowska, Dorota Zębik , Ludmiła Langier     

Informację nt. konkursu.

 1. Prezentacja multimedialna (czas prezentacji max. 8 minut)

Oceniamy:

-treści zawarte w prezentacji;

-sposób przekazania;

-samą prezentację

W prezentacji należy uwzględnić rolę zwierząt grających w filmach,  gatunek zwierząt, cechy charakterystyczne dla tego gatunku , przykłady filmów, w których występowały.

Prosimy o zapisanie prezentacji na dwóch nośnikach np. płycie i pamięci przenośnej.

 1. Doświadczenia

Oceniamy:

-zapoznanie z tematem doświadczenia;

-omówienie zestawu laboratoryjnego;

-sposób przeprowadzenia doświadczenia;

-wrażenie ogólne.

Należy przygotować jedno doświadczenie.

III. Konkurs wiedzy o Patronach Roku 2021

Uczniowie odpowiadają grupowo. Pytania dotyczą życia, działalności, twórczości wielkich Polaków.

 1. Gry i zagadki logiczne

Uczniowie grupowo rozwiązują: rebusy, zagadki logiczne, zadania wymagające myślenia

Nad prawidłowością przebiegu konkursu i zadań finałowych czuwać będzie komisja konkursowa.

          Organizatorzy: Ilona Cierpińska, Małgorzata Niemczyk ( niemczyk93@interia.pl, Anna Dobosz, Anna Jasiak, Wioletta Gorzkowska, Dorota Zębik