DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Dokonano przegladu i aktualizacji deklaracji:
 • Dokonano przegladu i aktualizacji deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • – zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci scanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • – zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Dworzańska.
 • E-mail: sp25@edukacja.czestochowa.pl
 • Telefon: 343621583

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie
 • Adres: ul. Rędzińska 23
  42-209 Częstochowa
 • E-mail: sp25@edukacja.czestochowa.pl
 • Telefon: 343621583

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Rędzińskiej 23, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze jedno wejście: wykorzystywane jako wyjście ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W gabinecie dyrektora szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz dolny i górny korytarz w budynku. Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.