Nabór do kl. I 2022/2023

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

ulotka szkoły
ZAPROSZENIE DO KLASY I

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W dniu 1 marca 2022 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2022 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2022 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2022r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

  • Kryteria rekrutacji – tutaj
  • Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 ważne terminy podczas naboru

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 (czestochowa.pl)

ZARZĄDZENIE NR 1995.2022

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

  • 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • 5. Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Zarządzenie nr 1995.2022 – Zarządzenia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy (czestochowa.pl)