JAKOŚĆ POWIETRZA W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

DMS-KA.731.3.1.2022

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia

25.02.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 25.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów.

Rok 2022

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Dąbrowie Górniczej, Katowicach (stacja komunikacyjna) ul. Plebiscytowa, w rejonie dróg, Tychach, Zabrzu, Rybniku, Częstochowie (stacja komunikacyjna) ul. AK/Jana Pawła II, w rejonie dróg, Goczałkowicach-Zdroju, Godowie, Knurowie, Lublińcu, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu, Żywcu za okres od 24.02.2021 roku do 23.02.2022 roku wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: powiat miasto Dąbrowa Górnicza, powiat miasto Katowice – w rejonie dróg, powiat miasto Tychy, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat miasto Częstochowa – w rejonie dróg, powiat będziński, powiat bieruńsko-lędziński, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat lubliniecki, powiat kłobucki, powiat raciborski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 2 673 273 osoby.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza z dnia 22.06.2020 roku https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.02.2022 r.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

 

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

 

 

 

 

 

Andrzej Szczygieł

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitoringu Środowiska w Katowicach

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

13-14.12.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 13.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Dzień 13.12.2021 r.

Na podstawie wyników pomiarów na stacjach monitoringu w dniu 13.12.2021r. i prognoz jakości powietrza na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest bardzo złajakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 13.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje:powiat miasto Gliwice, powiat miasto Tychy, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat rybnicki, powiat mikołowski.

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 937891 osób.

Dzień 14.12.2021 r.

Na podstawieprognoz jakości powietrza na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza, szczególnie
w godzinach porannych, wieczornych i  nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje:powiat miasto Częstochowa,  powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat lubliniecki, powiat kłobucki.

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 952381 osób.

Informacja o  jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=slaskie&rwms=true

 

11.11.2021 r.

(czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz wartościośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

12.11.2021 r.

(piątek)godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie oraz na podstawie prognozowanych warunków meteorologicznych

12-13.11.2021 r.

(piątek-sobota)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będziedostateczna*;zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, lokalnie w części środkowej oraz południowej województwa śląskiego może być zła*;osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu

14.11.2021 r. (niedziela)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będziedostateczna*.

W godzinach wieczornych, nocnych i porannych jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego mogą być podwyższone i wysokie.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

29.10.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00-24.00 dnia 29.10.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 29.10.2021r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu oraz prognozowanej jakości powietrza przez IOŚ-PIB na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 29.10.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje:Częstochowę – w rejonie dróg, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Świętochłowice; powiaty:pszczyński, zawierciański, myszkowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 29.10.2021 r.istnieje ryzykoprzekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 011 551 osób.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·     Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

29.10.2021 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 

Tytuł

„UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10”

Skrót

W dniu 29.10.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 29.10.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonegoPM10 obejmuje:Częstochowę – w rejonie dróg, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Świętochłowice; powiaty: pszczyński, zawierciański, myszkowski..

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

11.10.2021 r.

(poniedziałek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będzieumiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu oraz dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; lokalniew części południowo-zachodniej i północnej w godzinach porannych, wieczornych i  nocnychzła*; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

12.10.2021 r.

(wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra*, lokalnie ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będzie umiarkowana*.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=slaskie&rwms=true

 

10.10.2021 r.

(niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach
w Goczałkowicach-Zdroju o31%, Rybniku o24%, Cieszynie o24%, Wodzisławiu Śląskim o22%, Raciborzu o17%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o9%, Bielsku-Białej o           7%, Zabrzu o6%, Żywcu o4%, Zawierciu o1%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

11.10.2021 r.

(poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

w godzinach nocnych i porannych w Częstochowie (stacja komunikacyjna), Goczałkowicach-Zdroju, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Zawierciu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

11.10.2021 r.

(poniedziałek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będzieumiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu oraz dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; lokalniew części południowo-zachodniej i północnej w godzinach porannych, wieczornych i  nocnychzła*; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

12.10.2021 r.

(wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra*, lokalnie ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będzie umiarkowana*.

DM/KT/542-3/8/21/MKW

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOPUSZCZALNEGO

Zagrożenie

Przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

25.03.2021r., 30.03.2021r., 31.03.2021r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji w Zawierciu 130 µg/m3, Częstochowie (stacja komunikacyjna)150 µg/m3, Raciborzu 187 µg/m3, Lublińcu 118 µg/m3 (maksymalne stężenie spośród  36 dni z przekroczeniami 24-dobowych stężeń pyłu zawieszonego).

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: Częstochowę (w rejonie dróg), powiaty: zawierciański, myszkowski, raciborski, lubliniecki, kłobucki).

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: 595 924osób.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym oraz wzmożony ruch samochodowy.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

·         zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

·         prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZEŃ DOBOWYCH PYŁU PM10

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020 https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

     

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

26.04.2021 r.

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Analiza danych pomiarowych oparta jest o pomiary wstępnie zweryfikowane. Ostateczne dane wskazujące wystąpienie przekroczenia w roku poprzednim zawiera roczna ocena jakości powietrza, wykonywana do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ( RWMŚ w Katowicach).

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Ostrzeżenia  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

 

WOJEWÓDZO ŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia

26.04.2021

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 26.04.2021 r. do dnia  31.12.2021 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym .

Rok 2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Rybniku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Godowie, Pszczynie, Tarnowskich Górach, Żywcu, Knurowie, Myszkowie   za okres od01.03.2020 do 28.02.2021 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie całego województwa śląskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 4,5 mln osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza z dnia 22.06.2020https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

26.04.2021 r.

Podstawa prawna

–      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),

–      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Analiza danych pomiarowychoparta jest o pomiary wstępnie zweryfikowane. Ostateczne dane wskazujące wystąpienie przekroczenia w roku poprzednim zawiera roczna ocena jakości powietrza, wykonywana do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Opracowanie

 

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ– Ostrzeżenia  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible

Portal Jakości Powietrza GIOŚ– Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

20.04.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 do 24.00 dnia 20.04.2021r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonego ruchu samochodów.

Dzień 20.04.2021r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 20.04.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje Częstochowę (w rejonie dróg).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 20.04.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 138 167 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań
 i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania określone przez Zarząd Województwa
w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

20.04.2021 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Tytuł

UWAGA Ryzyko przekroczenia PM10 100 µg/m3

Skrót

W dniu 20.04.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 20.04.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje Częstochowę (w rejonie dróg).

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

19.04.2021 r.

(poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach
w Goczałkowicach-Zdroju o 42 %, Wodzisławiu Śląskim o 36 %, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 32 %, Cieszynie o 16 %, Katowicach (stacja komunikacyjna) o 16 %, Lublińcu o 14 %, Zawierciu o 12 %, Rybniku o 10 %, Raciborzu o 4 %, Bielsku-Białej o 2 %;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

20.04.2021 r.

(wtorek)

godz. nocne
i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

w godzinach nocnych i porannych w Częstochowie (stacja komunikacyjna), Goczałkowicach-Zdroju, Raciborzu, Zabrzu i Zawierciu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

20.04.2021 r.

(wtorek)

jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie w części południowej umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie w części północnej województwa śląskiego w rejonie dróg z intensywnym ruchem ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie zła*; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

21.04.2021 r.

(środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra*, lokalnie w części południowej ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe)  umiarkowana*.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 

16.03.2021 r.

(wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku
o 100 %, Zawierciu o 60 %, Wodzisławiu Śląskim o 56 %, Katowicach o 50 %, Katowicach A4 (stacja komunikacyjna) o 50 %, Zabrzu o 40 %, Goczałkowicach-Zdroju o 30 %, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 26 %, Tychach o 26 %, Żywcu o 24 %, Sosnowcu o 20 %, Dąbrowie Górniczej o 6 %;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

17.03.2021 r.

(środa)godz. nocne
i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

17.03.2021 r.

(środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

18.03.2021 r.

(czwartek)

jakość powietrza w części północnej województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dobra*, na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana*, lokalnie dobra*.

*Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia 1-godzinnego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

Okresowo w godzinach wieczornych, nocnych i porannych jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego mogą być wysokie i bardzo wysokie.

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:powietrze@slaskie.pl,rzecznik@slaskie.pl,sekretariat.marszalka@slaskie.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 15.03.2021 r.

(poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zawierciu
o 98 %, Zabrzu o 80 %, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 74 %, Wodzisławiu Śląskim o 42 %, Rybniku o 28 %, Goczałkowicach-Zdroju o 28 %, Katowicach A4 (stacja komunikacyjna) o 10%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

16.03.2021 r.

(wtorek)

godz. nocne i poranne nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

w godzinach nocnych i porannych w Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu, Goczałkowicach-Zdroju, Raciborzu, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żywcu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

09.03.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 do 24.00 dnia 09.03.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 09.03.2021r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 09.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie,

Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Gliwice, Tychy, Częstochowa, powiaty: gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, raciborski, częstochowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 09.03.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 2 206 825 osób.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań
 i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania określone przez Zarząd Województwa
w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

09.03.2021 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

     

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

UWAGA Ryzyko przekroczenia PM10 100 µg/m3

Skrót

W dniu 09.03.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 09.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje miasta: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie,

Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Gliwice, Tychy, Częstochowa, powiaty: gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, raciborski, częstochowski.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

03.03.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 do 24.00 dnia 03.03.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 03.03.2021r.

Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 03.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, Gliwice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: częstochowski, będziński, zawierciański, myszkowski, gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, rybnicki, mikołowski, wodzisławski, pszczyński, część powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.03.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 3 655 905 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań
 i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania określone przez Zarząd Województwa
w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

03.03.2021 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

     

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

UWAGA Ryzyko przekroczenia PM10 100 µg/m3

Skrót

W dniu 03.03.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 03.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, Gliwice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: częstochowski, będziński, zawierciański, myszkowski, gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, rybnicki, mikołowski, wodzisławski, pszczyński, część powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice).

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 

28.02.2021 r.

(niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3);

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

01.03.2021 r.

(pon.)godz. nocne
i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza)*

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

w Warszawie

01.03.2021 r.

(poniedziałek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dobra*;warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeńi umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie w części południowej dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobietw ciąży oraz małych dzieci.

02.03.2021 r.

(wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe)będzie dostateczna*, dobra* i umiarkowana*.

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCHhttp://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne
24.02.2021 r.(środa)wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonegoPM10(50 µg/m3) na stacjach
wCzęstochowie (stacja komunikacyjna) o200%, Goczałkowicach-Zdroju o168%,Zawierciu o160%, Zabrzu o150%, Katowicach A4 (stacja komunikacyjna) o140%,Lublińcu o120%, Gliwicach o 94%, Dąbrowie Górniczej o92%, Częstochowie o 90%, Katowicach o82%, Sosnowcu o78%, Żywcu o66%,Raciborzu o60%, Bielsku-Białej o56%, Rybniku o56%, Tychach o44%, Cieszynie o42%, Złotym Potoku(stacja tła regionalnego) o32%;poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony na stacjach w Częstochowie (w rejonie dróg), Goczałkowicach-Zdroju, Zawierciu, Zabrzu, Katowicach (w rejonie autostrady A4), Lublińcu;nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
25.02.2021 r.(czwartek)godz. nocne
i poranne
nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.w godzinach nocnych, porannych w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Rybniku, Sosnowcu,Goczałkowicach-Zdroju, Tychach, Zabrzu, Zawierciustężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).
BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCHhttp://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne
04.02.2021 r.(czwartek)nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3);nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
05.02.2021 r.(piątek)godz. nocne
i poranne
nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.
PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA(w oparciu o indeks jakości powietrza)*przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)w Warszawie
05.02.2021 r.(piątek)jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci i umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie w części południowej i południowo-zachodniej zła*; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
06.02.2021 r.(sobota)jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie i umiarkowana i dostateczna*, lokalnie dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
07.02.2021 r.(niedziela)jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dobra*, lokalnie umiarkowana
i dostateczna*.