Nabór do kl. I 2021/2022

Wirtualny spacer po naszej szkole

Rekrutacja klasy I

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!
Wkrótce rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.
Informujemy, że obowiązuje rekrutacja elektroniczna, która będzie odbywać się w terminie od 01.03.2021 godz. 9.00 do 15.03.2021 godz.15.00 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Zasady rekrutacji będą dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowych informacji o rekrutacji elektronicznej udziela również sekretariat szkoły (tel. 34 3621583).

ZARZĄDZENIE NR 1367.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli ioddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 5.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1367.2021

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26.01.2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.03.2021godz. 8:00 do 15.03.2021 godz.15:00od 17.05.2021godz. 8:00do 25.05.2021godz. 15:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności  fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowychod 01.03.2021godz. 8:00 do 05.03.2021 godz.15:00od 17.05.2021godz. 8:00do 19.05.2021godz. 15.00
3.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych 09.03.2021 20.05.2021
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych12.03.2021godz. 15:0021.05.2021godz. 15:00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.03.2021 do 30.03.2021od 17.05.2021 do 28.05.2021
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych08.04.2021 godz. 08:0002.06.2021godz. 15:00
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 08.04.2021godz. 8:00 do 16.04.2021 godz. 15:00od 02.06.2021godz. 8:00  do 08.06.2021godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22.04.2021 godz.08:0009.06.2021 godz.15:00